สินเชื่อกรุงศรี SME

 
 

บริหารธุรกิจอย่างลงตัว ด้วยกรุงศรี SME
 

 สินเชื่อระยะยาว
 สินเชื่อระยะสั้น
 บริการประเภทภาระผูกพัน / การรับรองประเภทต่างๆ

 

 

สินเชื่อระยะยาว

เงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)  บริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อาทิ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน  อาคารสถานประกอบการ หรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ ชำระคืนเป็นรายเดือน และมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่1 ปีขึ้นไป   

 
สินเชื่อระยะสั้น
บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ  
วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)  สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน สามารถเลือกกู้ได้ทั้งในรูปของเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้ 

 
 
บริการประเภทภาระผูกพัน / การรับรองประเภทต่างๆ
• หนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ – บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ สำหรับธุรกิจ ได้แก่ 
   - การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
   - การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) 
   - การค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advanced Payment Bond)
   - การค้ำประกันผลงานเพื่อขอรับเงินส่วนที่ทางราชการ (หรือเอกชน) ได้กันไว้ (Retention Money Bond)
   - การค้ำประกันการชำระเงินค่าภาษี (Tax & Duty Guarantee)
   - การค้ำประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า (Electricity Guarantee)
   - การค้ำประกันการชำระเงินค่าสินค้า (Merchandise Purchasing Guarantee) การค้ำประกันอื่นๆ (Other) 
• การอาวัล (Aval) / การรับรองตั๋วเงิน (Acceptance)  
• การออกหนังสือรับรองเครดิต / หนังสือสนับสนุนทางการเงิน
 
วงเงินสินเชื่อ
ธนาคารยินดีให้บริการจัดวงเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านโดยมีวงเงินกู้รวมสูงสุดถึง 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
 
หลักประกัน
ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิง MRR, MLR, MOR หรือดอกเบี้ยเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

ค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือเป็นไปตามประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 
หมายเหตุ  *เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
  
คุณสมบัติผู้กู้
• เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล  
• มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
• ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
• มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีอายุตั้งแต่ 20 65 ปี(สำหรับบุคคลธรรมดา)
    
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น


เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 
 

- ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
- ธนาคารสงวนสิทธิในการเก็บรักษาเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
KRUNGSRI SME Call Center 0 2208 2900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)
KRUNGSRI Call Center 1572
 
 
     
 
 
  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel