ประกันสังคม

 
 


ให้บริการด้านประกันสังคมกับลูกค้าบุคคล 3 บริการด้วยกัน

 

ลักษณะบริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการด้านประกันสังคมกับลูกค้าบุคคล 3 บริการด้วยกันคือ
1. บริการรับชำระเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. บริการรับชำระเงินสมทบด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
3. บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน

บริการรับชำระเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการกับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
ในการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยสามารถชำระได้ที่
เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยธนาคาร ฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ทันที

วิธีการ
1. กรอกรายละเอียดในใบชำระเงิน 
    • ชื่อ นามสกุล ผู้ประกันตน
    • หมายเลขอ้างอิง 1 : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
    • หมายเลขอ้างอิง 2 : เดือน ปี พ.ศ. ของงวดค่าจ้างที่ต้องนำส่งเงิน
2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกันตนโดยสมัครใจ)

บริการรับชำระเงินสมทบด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) เพื่อชำระเงินสมทบเพียงผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และแจ้งความประสงค์พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝาก ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา สำนักงานประกันสังคม จะส่งข้อมูลให้ธนาคารดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนเป็นประจำทุกเดือน และธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์


บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน ของสำนักงาน ประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนใน 7 กรณี คือเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย,
สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน เพียงผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานตามที่สำนักงาน ประกันสังคมกำหนด ให้ครบถ้วน พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี เงินฝากส่งให้สำนักงานประกันสังคม หลังจากสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้ประกันตนโดยอัตโนมัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
KRUNGSRI Call Center 1572

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel